Ajuntament

Ajuntament

Edicte d'aprovació inicial modificació puntual POUM -Inclusió edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals

EDICTE;

El Ple de l'Ajuntament de data 4 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística – Inclusió de l'edificació Mas Llobateres en el Catàleg de Masies i Cases Rurals”, de conformitat al projecte redactat per l'arquitecte Antoni Companys Ferran, expedient 34/2012.

De conformitat el que estableix la Disposició Addicional Desena del Decret Legislatiu 1/2010, a l'haver coincidit la informació pública parcialment amb el mes d'agost, el tràmit d'informació pública s'amplia en 1 mes. Per tant, es sotmet a informació pública l’acord i expedient referits, durant el termini de 1 mes a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. L'expedient es pot consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau núm.10 de Sant Bartomeu del Grau, de 10 a 13:30 h. de dilluns a divendres.

Sant Bartomeu del Grau, 2 de gener de 2013

Emili Benito Sayol

Alcalde

 

Edicte d'informació pública de projectes d'obres d'ampliació de granges pel compliment de la normativa sobre el benestar animal

EDICTE

En compliment del que disposa l'apartat 3 de l'article 49 del Decret Legislatiu 1/2010, i de la normativa sobre el benestar animal, es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació, els projectes d'obres d'ampliació de les explotacions ramaderes següents: 

Exp.num.                             Promotor                                                  Emplaçament

10-2012                            SAT Vilatortella                                            Vilatortella

13-2012                            Granges Terragrisa                                      Alovet

40-2012                            La Quintaneta s.l                                         La Quintaneta

44-2012                           Joan Pujol Molist                                          Els Pins

45-2012                           Joan Isern Crous                                          Granja Isern

50-2012                           Joaquim Rovira Tort                                     Pla del Vilaró

Els expedients es poden consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau num.10 de Sant Bartomeu del Grau, matins de dilluns a divendres de 10.00 h. A 13.30 h.

Sant Bartomeu del Grau, 2 de gener de 2013

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Anunci d'aprovació d'un projecte per a un circuit (permanent no tancat) de cotxes i motos a la finca La Codina

El Sr. Josep Mª Salvans Rifà, ha sol·licitat en data 28 de novembre de 2012, l'aprovació d'un projecte per a un circuit (permanent no tancat) de cotxes i motos a la finca La Codina d'aquest municipi, en sòl no urbanitzable.

De conformitat al que estableix l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

L'expedient correspon al num.86/2012, i es podrà consultar a les oficines municipals situades al passeig del Grau num.10 de dilluns a divendres de 10:00 h. A 13:30 h. I dimecres de 16:00 h. A 19:00 h.

Sant Bartomeu del Grau, 29 de novembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Edicte: aprovació inicial del projecte executiu de l'obra local ordinària, Remodelació de la plaça del Dr. Antoni Griera

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau en sessió del dia 26 de setembre de 2012, va aprovar inicialment el projecte executiu de l'obra local ordinària “ Remodelació de la Plaça del Dr. Antoni Griera ” ,redactat per l'arquitecte Sebastià Solà Bach, de data setembre de 2012, amb un pressupost de d'execució per contracte de .-240.940,16€.- (21% d'iva inclòs), i un pressupost pel coneixement de l'administració de .-260.064,26€ (inclou honoraris tècnics i serveis externs)

 

El projecte es pot consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de les 10:00 h. A les 13:30 h. i dimecres de 16:00 h. A 19:00 h., durant el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP i a la pàgina web www.ajuntament.sbg.cat, a efectes de presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Si no se'n formulen, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.

Sant Bartomeu del Grau, 2 d'octubre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Edicte permís municipal ambiental per a l'ampliació de l'activitat "nucli zoològic"

EDICTE

El Sr. Pere Musoll Clotet, ha sol·licitat el permís municipal ambiental per a l'ampliació de l'activitat “nucli zoològic” emplaçada al mas Can Roca d'aquesta localitat, consistent en la incorporació d'un exemplar mascle d'un lleó (pantera leo). Expedient num.04-2010-A.

Es sotmet a informació pública i veïnal pel termini de quinze dies, perquè les persones que es considerin afectades per l'activitat puguin formular les al·legacions o suggeriments pertinents.

Lloc de consulta: Oficina municipal de dilluns a divendres matins de 10 h. A 13.30 h. I tardes dimecres de 16 h. A 19 h.

Lloc de presentació d'al·legacions: Registre general de l'ajuntament.

Sant Bartomeu del Grau, 27 de setembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol 

 

EDICTE llicència municipal ambiental per a la instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil

EDICTE

Per part de TELEFÒNICA MÓVILES ESPAÑA SA, ha sol.licitat la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de “INSTAL.LACIÓ ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL” al Polígon 9, parcel·la 2 Vilanova, d'aquesta localitat. Expedient 02-2012-A.

En compliment del que es diposa en l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a informació pública el projecte i demés documentació presentada a efectes d’ al.legacions.

Termini.- 30 dies a comptar de la data d’aquest edicte

Lloc de consulta.- Oficina municipal tots els dies laborables en hores d’oficina.

Lloc de presentació d’al.legacions: Registre general de l’ajuntament.

A Sant Bartomeu del Grau, 21 de setembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Convocatòria pública nomenament jutge de pau i substitut

EDICTE

Atesa la Resolució núm.112-2012 de data 29 d'agost de 2012 , s'ha acordat efectuar convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau Titular i substitut, de Sant Bartomeu del Grau.

El termini per presentar les sol.licituds acompanyades de currículum vitae, serà fins el 21 de setembre de 2012, a les oficines municipals, en horari d'atenció al públic 10:00 h. a les 13:45 h.

Sant Bartomeu del Grau, 30 d' agost de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Contingut sindicat